حتماً خوشتون می آد


اینو گوش بدین ، حتماً خوشتون می آد


یه شب تو خواب وقت سحر شهزاده ای زرین کمر

نشسته بر اسب سفید می اومد از کوه و کمر

می رفت و آتش به دلم می زد ، نگاهش

کاشکی دلم رسوا بشه ، دریا بشه این دو چشم پر آبم

روزی که بختم باز بشه ، بی عار بشه اون که اومد بخوابم

شهزاده رویای من شاید تویی

اون کس که شب آمد به خواب من تویی تو

از خواب شیرین ناگه پریدم او را ندیدم به کنارم

به خدا از غصه بر لب هر روز و هر شب در انتظارم به خدا

کاشکی دلم رسوا بشه ، دریا بشه این دو چشم پر آبم

روزی که بختم باز بشه ، بی عار بشه اون که اومد بخوابم

می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش

می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش

می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش

می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش

/ 0 نظر / 32 بازدید